Algemene voorwaarden proefles

Artikel 1: Benoeming persoon
Het persoon dat de proeflessen neemt zal het aspirant lid genoemd worden.

Artikel 2: Lessen
Omdat in 1 les geen juiste indruk gekregen kan worden door beide partijen, bestaat een proefles uit meerdere lessen. Het aantal zal in overleg door Jung Do Kwan worden aangegeven.

Artikel 3: Kleding
In de les zal een trainingsbroek of een joggingbroek gedragen worden inclusief een t-shirt of iets van dien aard gymschoenen of dergelijke ander schoeisel is verboden in de Dojang, er wordt getraind op blote voeten.

Artikel 4: Kosten
Gedurende tijd van de proefles(sen) is de aspirant geen lesgeld schuldig aan Jung Do Kwan totdat de inschrijving is voltooid, en het aspirant lid cursist genoemd gaat worden hierna gaat de betaling via de penningmeester.

Artikel 5: Aansprakelijkheden
1. Jung Do Kwan en de daartoe aangestelde leraren of assistent-leraren aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor zoekgeraakte eigendommen van het aspirant lid, alsmede voor ongevallen die het aspirant lid in de Dojang, eventueel overkomt. Het aspirant lid vrijwaart Jung Do Kwan en de daartoe aangestelde leraren of assistent-leraren voor alle aanspraken, die derden eventueel jegens haar en hun terzake geldend maken.
2. Deelname aan de trainingen en andere activiteiten binnen Jung Do Kwan geschieden voor eigen rekening en risico. het aspirant lid of hun wettige vertegenwoordigers dienen zelf te zorgen voor het afsluiten en afgesloten houden van een WA-verzekering.
3. Het aspirant lid is verplicht zich te onthouden van enige handeling of nalaten, welke schade aan de Vereniging/Dojang, materialen of personen toebrengen. Het aspirant lid, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger is aansprakelijk voor alle door hem toegebrachte schade.