Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Duur van de overeenkomst: 1.
Jung Do Kwan kent aspirant-cursisten en definitieve cursisten. Met ingang van de datum van inschrijving geldt een proefperiode van twee maanden, gedurende welke periode de medeondergetekende aspirant-cursist is. Gedurende deze proefperiode heeft de aspirant-cursist het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van het door Jung Do Kwan verstrekte officiële uitschrijvingsformulier op te zeggen.

2. Mocht een schriftelijke opzegging middels het uitschrijfformulier niet binnen de proefperiode zijn geschied, dan wordt de aspirant-cursist definitief cursist en zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd gelden.

3. Opzegging is alleen toegestaan, naast het in artikel 7 bepaalde, in dien dit geschiedt middels het uitschrijvingsformulier

Artikel 2 - Zon-en feestdagen, vakanties: 1.
De Dojang is gesloten tijdens de zomervakantie. Voor de andere vakanties geldt dat de trainingen doorgaan zonder tegenbericht van Jung Do Kwan Tijdens de vakanties worden de lessen doorberekend en is over deze periode cursusgeld onverkort verschuldigd.

Artikel 3 — Cursusgelden 1.
Op de datum van inschrijving dient het cursusgeld voor ten minste het lopende kwartaal te worden voldaan. Het jaar wordt verdeeld in 4 periodes nl. jan-feb-mrt , apr-mei-jun, jul-aug-sept, okt-nov-dec.

2.Het cursusgeld bedraagt €X.X per maand ( Proefperiode ), €X.X per kwartaal, €X.X per 1/2 jaar Dit bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De cursist verplicht zich vooruit te betalen voor de 1e van de eerste maand van de nieuwe periode.

Artikel 4 - Betalingsachterstand 1.
De cursist die niet tijdig, d.w.z. per vooruitbetaling (zie artikel 3 lid 2) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is een boete verschuldigd van 20 % per maand van het verschuldigde cursusgeld, ingaande op de dag dat de betaling had moeten zijn geschied.

2.De cursist zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige termijn voor betaling of voor de nakoming van enige verplichting, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

3.Ingeval van een betalingsachterstand van 1 of meer maanden is het cursusgeld voor de nog resterende looptijd van de overeenkomst terstond ineens opeisbaar met inachtneming van het gestelde in artikel 1 lid 3 en artikel 3 lid 2, vermeerderd met de boete beschreven in artikel 4lid 1

4.Indien de cursist in verzuim is met betrekking tot betalen, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. In ieder geval zullen de bijkomende kosten zoals beschreven in artikel 4 lid 1 worden doorberekend aan de cursist.

5.Bij een betalingsachterstand van 2 maanden of meer kan de toegang tot de lessen worden geweigerd

Artikel 5 Aansprakelijkheden 1.
Jung Do Kwan en de daartoe aangestelde leraren of assistent-leraren aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor zoekgeraakte eigendommen van de cursist, alsmede voor ongevallen die de cursist in de Dojang, of tijdens wedstrijden en of stages elders eventueel overkomen. De cursist vrijwaart Jung Do Kwan en de daartoe aangestelde leraren of assistent-leraren voor alle aanspraken, die derden eventueel jegens haar en hun terzake geldend maken.

2.Deelname aan de trainingen en andere activiteiten binnen Jung Do Kwan geschieden voor eigen rekening en risico. De cursist of hun wettige vertegenwoordigers dienen zelf te zorgen voor het afsluiten en afgesloten houden van een WA-verzekering.

3.De cursist is verplicht zich te onthouden van enige handeling of nalaten, welke schade aan de stichting/Dojang, materialen of personen toebrengen. De cursist, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger is aansprakelijk voor alle door hem toegebrachte schade.

Artikel 6 - Algemeen 1.
De cursusgelden hebben betrekking op de krijgskunsten Hapkido / Hankido /Hankumdo die in de Dojang worden onderwezen. Deelname aan andere activiteiten binnen de sportschool kan in overleg met de hoofdleraar geregeld worden.

2. Cursisten moeten rekening houden met het feit dat contactsport automatisch lichamelijk contact tussen twee deelnemers en evt. leraar met zich meebrengt.

Artikel 7 — Opzegging 1.
Jung Do Kwan heeft het recht de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien de cursist of aspirant cursist zich niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst houdt, zonder dat zij tot enigerlei (schade) vergoeding jegens de cursist of aspirant cursist gehouden is. Met name heeft de cursist of aspirant cursist geen recht op restitutie van reeds betaald cursusgeld.

2.Onmiddellijke opzegging door de cursist is toegestaan ingeval van overmacht, waaronder onder andere wordt verstaan langdurige ziekte, langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid, ongeval of invaliditeit, waardoor het volgen van de lessen onmogelijk is, permanente vestiging in het buitenland, alsmede in alle andere gevallen waarin partijen zulks uitdrukkelijk mochten overeenkomen.

3.Opzegging kan alleen door middel van het door Jung Do Kwan verstrekte officiële uitschrijvingsformulier. De cursist moet dit uitschrijvingsformulier minimaal één maand voor het begin van de nieuwe periode persoonlijk aan de leraar overhandigd hebben. Zoniet dan is de cursist de nieuwe periode van drie maanden verschuldigd. Eenmaal betaalde contributie wordt niet terugbetaald